APELEN VALUATION a.s. - Znalecká kancelář

Zpracování znaleckých posudků a ocenění v oboru ekonomika, jedna z prvních znaleckých kanceláří, splňujících nové podmínky Ministerstva spravedlnosti ČR pro znalecké kanceláře.

OCENĚNÍ NEMOVIOSTÍ
TÉMATA
Znalecké posudky na ocenění nemovitých věcí jsou většinou definovány zákonem č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění, který stanovuje podmínky, za kterých se provádí oceňování nemovitostí v ČR pro vymezené účely. Speciální znalecké posudky jsou definovány mezinárodně uznávanými oceňovacími postupy a standardy, např. TEGoVA nebo Red book - RICS


Hlavní účely ocenění jsou:

- převody vlastnictví k nemovitostem (prodej, koupě, darování, dědictví)
- soudní spory (vypořádání podílového spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů, další druhy soudní kauz)
- úvěrová řízení, hypotéky (banky, stavební spořitelny )
- ocenění věcných břemen
- stanovení obvyklého nájemného
- exekuce
- restituce
- převody majetku firem
- vypořádávání nájemních vztahů
- problematika zhodnocení resp. znehodnocení nemovitosti při ukončení nájemního vztahu
- problematika znehodnocení nemovitosti při zjištění závad na nemovitosti
- speciální druhy ocenění
- ocenění nemovitých věcí nebo účastí na nemovitostních společnostech při jejich nabývání, prodeji nebo pravidelném přecenění v souladu se zákonem o kolektivním investování.
- stanovení hodnoty účelně vynaložených nákladů - kontrolní položkové rozpočty