APELEN VALUATION a.s. - Znalecká kancelář

Zpracování znaleckých posudků a ocenění v oboru ekonomika, jedna z prvních znaleckých kanceláří, splňujících nové podmínky Ministerstva spravedlnosti ČR pro znalecké kanceláře.

ZNALECKÉ POSUDKY
TÉMATA
Ocenění závodů a částí závodů

Zajišťujeme znalecké posudky na ocenění závodů (podniků) či části závodu, a to jak pro účely obchodních transakcí tak pro účely jiné včetně řízení občanskoprávních (dědictví, společné jmění manželů apod.) a řízení se státní správou (zejména v daňové oblasti).

Náš Znalecká kancelář dále zajišťuje znalecké ocenění obchodních podílů i vypořádacích podílů pro všechny účely dané relevantními právními předpisy, tedy zejména obchodním zákoníkem, zákonem o dani z příjmu, občanským zákoníkem atd. Samozřejmě lze zajistit i ocenění pro zjištění tržní hodnoty obchodních podílů pro nepovinné účely, zejména pro subjektivní zjištění reálných hodnot majetku a podobně

Ocenění nemovitých věcí

Znalecké posudky na ocenění nemovitých věcí jsou většinou definovány zákonem č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění, který stanovuje podmínky, za kterých se provádí oceňování nemovitostí v ČR pro vymezené účely. Speciální znalecké posudky jsou definovány mezinárodně uznávanými oceňovacími postupy a standardy, např. TEGoVA nebo Red book - RICS


Hlavní účely ocenění jsou:

- převody vlastnictví k nemovitostem (prodej, koupě, darování, dědictví)
- soudní spory (vypořádání podílového spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů, další druhy soudní kauz)
- úvěrová řízení, hypotéky (banky, stavební spořitelny )
- ocenění věcných břemen
- stanovení obvyklého nájemného
- exekuce
- restituce
- převody majetku firem
- vypořádávání nájemních vztahů
- problematika zhodnocení resp. znehodnocení nemovitosti při ukončení nájemního vztahu
- problematika znehodnocení nemovitosti při zjištění závad na nemovitosti
- speciální druhy ocenění
- ocenění nemovitých věcí nebo účastí na nemovitostních společnostech při jejich nabývání, prodeji nebo pravidelném přecenění v souladu se zákonem o kolektivním investování.
- stanovení hodnoty účelně vynaložených nákladů - kontrolní položkové rozpočty

Ocenění majetkových převodů mezi propojenými osobami

Převody majetku mezi propojenými osobami jsou velmi častým účelem ocenění, jakkoli nový zákon o obchodních korporacích přinesl omezení povinnosti znaleckého ocenění na taxativně vymezené případy.

Ocenění nepeněžitých vkladů

Velmi častým účelem ocenění je i požadavek ocenění nepeněžitých vkladů do obchodních společností. Ve většině případů jsme schopni zajistit potřebné ocenění, v případě velmi specifických ocenění know-how se snažíme zajistit specializované znalce v oboru, a to i u ocenění nemovitých vkladů.

Ocenění pro přeměny obchodních společností – fúze, rozdělení, převod jmění, změna právní formy

V souvislosti s přeměnami obchodních společností, tj. fúzemi, rozděleními, převody jmění na společníka či změnami právní formy vyžaduje zákon o přeměnách obchodních společností součinnost znalce, pokud jde o ocenění jmění zanikajících společností, odštěpovaných částí jmění společností a čistého obchodního majetku. V této oblasti jsme rovněž plně k dispozici. Jak původní text obchodního zákoníku, tak nový zákon o přeměnách obchodních společností a družstev vyžaduje u procesu fúzí přezkum projektu fúze znalcem, ledaže všichni společníci odsouhlasí, že tento přezkum nepožadují. V případech, kdy to bude nutné, jsme připraveni zpracovat znaleckou zprávu o fúzi

Ocenění cenných papírů a finančního majetku

Pokud se jedná o oblast oceňování cenných papírů, provádíme zejména ocenění akcií pro veškeré účely obchodního zákoníku, zákona o nabídkách převzetí i zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. V této oblasti se jedná především o ocenění akciových podílů pro účely převodu mezi propojenými osobami dle §196a ObchZ, ocenění akcií pro účely procesu squeeze-out dle §183i ObchZ jakož i případného soudního přezkumu výše protiplnění dle §183k ObchZ. Dále naši specialisté oceňují směnky, dluhopisy i odvozené cenné papíry, tzv. deriváty.